Home

Nastavna komisija SOPAS-a se bavi svim poslovima vezanim za edukaciju i obuku, kako ronilaca, tako i Instruktora. Organizuje i učestvuje u osposobljavanju stručnjaka u sportu, donosi i verifikuje programe obuke i usklađuje ga sa CMAS pravilima. Kontroliše obavljanje stručnog rada u sportskim organizacijama i učestvuje u izdavanju dozvola za rad (licenci) sportskih stručnjaka. Određuje delegate SOPAS-a na kursevima, organizuje stručne seminare, kurseve i druge oblike stručnog usavršavanja i daje mišljenje o podobnosti ronilačkih centara i škole ronjenja. Određuje i usaglašava sve ronilačke kategorije, određuje način i rokove za licenciranje  i  produžavanje ronilačkih kategorija. Izvršava i ostale stručne poslove koje joj odredi Upravni odbor.

Nastavnu komisiju čine tri člana, od kojih je jedan Predsednik, a bira ih i razrešava Upravni odbor. Nastavna komisija raspravlja i donosi odluke u veću od tri člana, i to većinom glasova svih članova.

 

Kontakt:

nastavna.komisija@sopas.rs

 

 

Članovi Nastavne komisije su:

 

1. Valerije Ljubičić - Predsednik

2. Zoran Radoičić

3. Milorad Đuknić

Ferplej

Ferplej je pobeda