Home

Skupština je najviši organ Saveza. Skupštinu sačinjava po jedan predstavnik redovnih članova.

Pravo učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu pismenog punomoćja izdatog od strane člana Saveza.

Skupština može biti redovna i vanredna. Redovna Skupština saziva se najmanje jednom godišnje. Vanredna Skupština se može sazvati u bilo koje vreme ukoliko to interesi Saveza zahtevaju. Vanrednu Skupštinu može sazvati Predsednik Saveza, Upravni odbor, Nadzorni odbor, ili jedna trećina redovnih članova Saveza. Skupština bira i razrešava

Predsednika Saveza, organe Saveza, donosi, razmatra i usvaja Statut, godišnje izveštaje, statusne promene i ostale stvari propisane Statutom.

Ferplej

Ferplej je pobeda