Izdavanje dozvola za rad, do 15. Marta

 
SVIM INSTRUKTORIMA SOPAS ( odnosi se i na instruktore koji nisu trenutno licencirani)
 

DOZVOLA ZA RAD

Molimo Instruktore da što hitnije dostave popunjen obrazac za izdavanje dozvole za rad uz prateću dokumentaciju.

1. Dokaz o posedovanju odgovarajuće stručne spreme ili stručne osposobljenosti – overena fotokopija diplome stručne spreme ili stručne osposobljenosti u sportu

2. Dokaz o posedovanju odgovarajuće stručne osposobljenosti međunarodne ronilačke asocijacije

3. Potvrdu kluba ili strukovnog udruženja SOPAS o članstvu

4. Dve fotografije (kao za pasoš)

5. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole za rad u visini od 5.000 dinara na račun : 205-45819-80

Rok za dostavu je 15. Mart

Obrazac za dozvolu možete naći u PDF ili Word format u sekciji Dokumenta/Ostalo:

(http://www.sopas.rs/ostala-dokumenta)

Popunjen Obrazac i dokumentaciju dostaviti nastavnoj komisiji na adresu SOPAS

SOPAS - Savez organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije

SRC Tašmajdan
Beogradska 71
11000 Beograd

Za sve informacije:

Valerije Ljubicic tel. 064 2075 633
Zoran Radoicic tel. 063 215 696

 


 

Na osnovu člana 23. i člana 25, 26., 27. i 29. Zakona o sportu ( Sl. Glasnik RS 24/11 )

Pravilnika o pravu na stručni rad u sportu, Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br.7/2013.) i Statuta Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije - SOPAS , Upravni odbor Saveza organizacija podvodnih aktivnosti Srbije – SOPAS

 

PRAVILNIK O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA

( Službeni glasnik RS", br. 24/11 i 99/11)

Član 5.

 

Nadležni nacionalni granski sportski savez izdaje odgovarajuću dozvolu za rad sportskom stručnjaku:

 

1) ako ispunjava uslove u pogledu stručne spreme ili stručne osposobljenosti, odnosno ako ima odgovarajuće sportsko zvanje, u skladu sa Zakonom i propisima kojima se uređuje nomenklatura sportskih zanimanja i zvanja;

2) ako je registrovan kod odgovarajućeg nacionalnog granskog sportskog saveza, odnosno ako je član stručnog sportskog udruženja koje je u sastavu nacionalnog granskog sportskog saveza, u skladu sa sportskim pravilima nacionalnog granskog sportskog saveza;

3) ako je zdravstveno sposoban za obavljanje stručnog rada u sportu, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

4) ako je od perioda sticanja prethodne dozvole za rad obavio profesionalnu praksu (praktičan rad) u trajanju od najmanje 90 sati, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

5) ako ima odgovarajuće radno ili sportsko (takmičarsko) iskustvo, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

6) ako je obavio stručno usavršavanje u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

7) ako sportskom stručnjaku nije zabranjeno obavljanje stručnog rada u sportu za period važenja dozvole za rad;

8) ako ima postignute odgovarajuće sportske rezultate, u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;

9) ako uplati naknadu za troškove izdavanja dozvole za rad.

Ferplej je pobeda

Copyright © 2022, SOPAS
Developed by Animat studio