Izvod zaključaka NK SOPASA sa sastanka održanog 03.12.2O14 g.

Izvod zaključaka NK SOPASA sa sastanka održanog 03.12.2O14 g.

  • Izveštaj o održanim kursevima u toku 2014.godine treba dostaviti NK SOPASA do l5.O1.2015.
  • Treba koristiti standardni formular, stim da se obavezno upiše broj CMAS kartice ukoliko je dodeljena obučenom roniocu.
  • Da bi CMAS instruktor obnovio licencu, potrebno je da u toku dve kalendarske godine obuči najmanje tri ronioca i prisustvuje jednom stručnom seminaru.
  • Ako u toku dve uzastopne kalendarske godine instruktor ne obuči nijednog ronioca i/ili ne prisustvuje nijednom stručnom seminaru podržanom od SOPAS-a, gubi licencu.
  • Stručni seminar u organizaciji NK SOPAS-a će se održati krajem februara verovatno u Babama. Tačan datum i lokacija će biti precizirani kasnije. Do tog vremena će NK objediniti Nastavne planove i programe specijalističkih kurseva koji su predloženi u proteklom periodu.
  • NK predleže Upravnom odboru SOPAS-a nabavku kartica za specijalističke kurseve.

 

Ferplej je pobeda

Copyright © 2019, SOPAS
Developed by Animat studio