Izdavanje dozvola za rad

Izdavanje dozvola za rad
SVIM INSTRUKTORIMA SOPAS kao i instruktorima drugih asocijacija koji ispunjavaju potrebne uslove (odnosi se i na instruktore kojima je istekla dozvola)
 

DOZVOLA ZA RAD

Molimo Instruktore koji prvi put vade radnu dozvolu da što hitnije dostave popunjen obrazac za izdavanje dozvole za rad uz prateću dokumentaciju.

 

 

1. Dokaz o posedovanju odgovarajuće stručne spreme ili stručne osposobljenosti – overena fotokopija diplome stručne spreme ili stručne osposobljenosti u sportu

2. Dokaz o posedovanju odgovarajuće stručne osposobljenosti međunarodne ronilačke asocijacije ( kartica )

3. Potvrdu kluba ili strukovnog udruženja SOPAS o članstvu

4. Dve fotografije (kao za pasoš) za instruktore koji prvi put vade dozvolu

5. Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole za rad u visini od 5.000 dinara na račun : 205-45819-80

Rok za dostavu je 1. Mart

Obrazac za dozvolu možete naći u PDF ili Word format u sekciji Dokumenta/Ostalo:

(http://www.sopas.rs/ostala-dokumenta)

Popunjen Obrazac i dokumentaciju dostaviti nastavnoj komisiji na adresu SOPAS

SOPAS - Savez organizacija podvodnih aktivnosti Republike Srbije

SRC Tašmajdan
Beogradska 71
11000 Beograd

 

VAŽNO: Instruktori koji produžavaju dozvolu ( kojima je istekla važnost dozvole )

samo dostavljaju  Dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole za rad u visini od

5.000 dinara na račun : 205-45819-80

 

Za sve informacije:

Valerije Ljubicic tel. 064 2075 633
Zoran Radoicic tel. 063 215 696

 

 

 

"Службени гласник РС", бр. 7/2013

На основу члана 28. став 1. Закона о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11 - др. закон),

Министар омладине и спорта доноси

ПРАВИЛНИК

о дозволи за рад спортских стручњака

Члан 5.

 

Надлежни национални грански спортски савез издаје одговарајућу дозволу за рад спортском стручњаку:

 

1) ако испуњава услове у погледу стручне спреме или стручне оспособљености, односно ако има одговарајуће спортско звање, у складу са Законом и прописима којима се уређује номенклатура спортских занимања и звања;

 

2) ако је регистрован код одговарајућег националног гранског спортског савеза, односно ако је члан стручног спортског удружења које је у саставу националног гранског спортског савеза, у складу са спортским правилима националног гранског спортског савеза;

 

3) ако је здравствено способан за обављање стручног рада у спорту, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

 

4) ако је од периода стицања претходне дозволе за рад обавио професионалну праксу (практичан рад) у трајању од најмање 90 сати, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

 

5) ако има одговарајуће радно или спортско (такмичарско) искуство, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

 

6) ако је обавио стручно усавршавање у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

 

7) ако спортском стручњаку није забрањено обављање стручног рада у спорту за период важења дозволе за рад;

 

8) ако има постигнуте одговарајуће спортске резултате, у складу са спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза;

 

9) ако уплати накнаду за трошкове издавања дозволе за рад.

 

При утврђивању испуњености услова из става 1. тачка 1) овог члана, у поступку издавања дозволе за рад не може се вршити дискриминација према високошколској установи у којој је стечена одговарајућа стручна спрема, односно према организацији у области спорта у којој је стечена одговарајућа стручна оспособљеност.

 

Надлежни национални грански спортски савез може да изда дозволу за рад највишег нивоа прописаног правилима тог савеза само спортском стручњаку који има одговарајуће спортско звање које се стиче на основу стручне спреме, односно образовања, у складу са Законом и правилником којим се уређује номенклатура спортских занимања и звања.

 

Услови из става 1. овог члана одређују се у зависности од врсте дозволе за рад утврђене спортским правилима надлежног националног гранског спортског савеза и правилима надлежног међународног спортског савеза.

 

 

Tagovi: dozvola za rad

Ferplej je pobeda

Copyright © 2024, SOPAS
Developed by Animat studio