REDOVNA GODIŠNJA I IZBORNA SKUPŠTINA SOPAS-A 2015

REDOVNA GODIŠNJA I IZBORNA  SKUPŠTINA SOPAS-A 2015

U skladu sa Statutom i Odlukama Upravnog Odbora SOPAS-a sazivam redovnu godišnju i izbornu Skupštinu koja će se održati dana 14.03.2015. sa početkom u 11 sati u Hotelu Moskva.

DNEVNI RED:

1. Izbor radnog Predsedništva i verifikacione komisije

2. Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2014. Godinu

3. Razrešenje Predsednika i UO Saveza

4. Izbor Predsednika Saveza i UO Saveza na osnovu predloga Predsednika

5.Razno

Pravo učešća u radu Skupštine imaju delegati Organizacija koji su članovi SOPAS-a, sa regulisanim statusom do 15.03.2014. , pravo glasanja za izbor Predsednika Saveza i UO imaju članovi SOPAS-a sa regulisanim statusom do 10.03.2015. ( Stav Nadzornog odbora SOPAS )

Delegaciju čine 2 delegata sa jednim glasom

Delegati Organizacije koji ne prisustvuju Skupštini mogu svoj glas preneti Organizaciji koja je član SOPAS-a.

Prilog:  Ovlašćenje za delegate

Predsednik Božana Ostojić

STATUT SOPAS 

Čl. 29

Član Saveza može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim

podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Saveza najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje

definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na internet sajtu Saveza.

čl. 38

Kandidata za predsednika Saveza mora da predloži najmanje pet redovnih članova saveza, s tim da jedan član savez može da predloži samo jednog kandidata za predsednika.

 

Kandidati za Predsednika Saveza dužni su da najmanje sedam dana pre sednice izborne Skupštine Saveza dostave Savezu svoj program rada.

Ferplej je pobeda

Copyright © 2022, SOPAS
Developed by Animat studio